1392/1/27

رنگ

رنگ از مشخصه های نور است و بدون تابش نور رنگ نیز معنا ندارد. برای اینکه رنگ را تجربه کنید می بایست موارد ذیل را داشته باشید، یک منبع نوری، یک شیء که بازتاب نوری داشته باشد،چشم…

1390/10/28

سامانه رنگ خودرو

برای رنگ آمیزی کامل یک خودرو، اعم از سواری شخصی و یا عمومی حدود 20 لیتر رنگ مورد نیاز است که شامل آستر اول، میانی و لایه های نهایی است. به عبارت ساده تر از 20 لیتر رنگ مورد…