شناسایی و رفع عیوب رنگ 

"ابلقی یا ابروبادی"

علت :

 • ویسکوزیته رنگ ، روش پاشش ، زمان flash off  و یا دمای نامناسب کابین پاشش
 • ایراد در gun  - پاشش
 • تینرهای نامناسب

پیشگیری :

 • تنظیم صحیح پارامترهای رنگ
 • نگهداری و حرکت مداری gun  - پاشش با بدنه
 • تنظیم و نصب صحیح پیستوله رتگ
 • استفاده از تینر مخصوص و رنگ سازنده
 • اطمینان از کافی بودن زمان flash off
 • پیروی از نکات و توصیه های ذکر شده در برگه های اطلاعا ت فنی مواد

 

اصلاح و ترمیم :

 • در زمان استفاده از رنگ بصورت متداول پیش از پاشش کلیر ، گرد رنگ پاشیده شود.
 • بعد از خشک شدن نهایی کلیر ، سطح را سنباده زده و دوباره رنگکاری شود .
 • در زمان استفاده از رنگ پایه آب بر اساس دستورالعمل برگه اطلاعات فنی از یک لایه پاشش یکنواخت دوباره استفاده گردد.

 

تاریخ ارسال: 1397/5/22
تعداد بازدید: 1551