نقره ای صدفی405         67902

مقدار

کدرنگ

312.6gr

B9913/1

97.6gr

B99/12

451gr

P011

2.1gr

B105

1.3gr

B210

135.4gr

B1

1000gr

مجموع مقادیر

 

تاریخ ارسال: 1392/3/21
تعداد بازدید: 1757