خاکستری پرشیا مدل88             67919

مقدار

کدرنگ

262.4gr

B927

232gr

B99/09

299.2gr

B99/13

72.7gr

B556

15.2gr

B098

31.5gr

B105

38.6gr

B306

19.2gr

B1

29.2gr

B25

1000gr

مجموع مقادیر

 

 

 

تاریخ ارسال: 1392/3/26
تعداد بازدید: 1593