سفید پرشیا                      29020-C

مقدار

کدرنگ

987gr

AC60

4.9gr

AC26

7.2gr

AC40

0.9gr

AC5

1000gr

مجموع مقادیر

 

 

 

تاریخ ارسال: 1392/3/26
تعداد بازدید: 1749