سفید صدفی هیوندا AT   Genesis                           

سفید بیست کت

صدف

مقدار

کدرنگ

مقدار

کدرنگ

990.9gr

B25

385.4gr

P010

5.3gr

B927

19.5gr

P368

1.2gr

B105

249.5gr

B1

1.9gr

B145

315.6gr

B0

0.7gr

B640

1000gr

مجموع مقادیر

1000gr

مجموع مقادیر

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1392/3/26
تعداد بازدید: 1546