خاکستری 405                       67915-G

مقدار

کدرنگ

334.3gr

B927

81.9gr

B556

375.2gr

B99/12

124.3gr

B9913/1

16.1gr

B098

14.9gr

B210

10.8gr

B105

23.2gr

B25

18.9gr

B1

1000gr

مجموع مقادیر

 

 

 

تاریخ ارسال: 1392/3/26
تعداد بازدید: 1945