نقره ای سمند                         67905

مقدار

کدرنگ

492.2gr

B99/12

470.3gr

P011

401gr

B105

1.8gr

B210

31.6gr

B1

1000gr

مجموع مقادیر

 

 

تاریخ ارسال: 1392/3/26
تعداد بازدید: 1347