نقره ای ماکسیما (مدل85)                8M08

مقدار

کدرنگ

376gr

B99/12

187.7gr

B9913/1

387.7gr

P011

2.1gr

B210

5.3gr

B105

41.2gr

B1

1000gr

مجموع مقادیر

 

 

تاریخ ارسال: 1392/3/26
تعداد بازدید: 1214