بژ سمند                    63017

مقدار

کدرنگ

194.6gr

B9913/1

112.2gr

B99/18

0.5gr

B347

16.9gr

B335

91.7gr

B136

554.2gr

P011

29.9gr

B1

1000gr

مجموع مقادیر

 

 

تاریخ ارسال: 1392/3/26
تعداد بازدید: 1287