بژ روشن پراید                     3150584

مقدار

کدرنگ

153.3gr

B99/12

426.2gr

B99/11

80.2gr

B136

24.1gr

B335

295.2gr

P011

2.6gr

B347

18.4gr

B1

1000gr

مجموع مقادیر

 

تاریخ ارسال: 1392/3/26
تعداد بازدید: 3220