قرمز DRR              Kia _ Cerato

مقدار

کدرنگ

176.5gr

B927

111.2gr

B176

260.6gr

B99/12

91.7gr

B098

207.6gr

B9913/1

16.5gr

B552

29.8gr

B640

55.4gr

B136

11.4gr

B105

33.4gr

B1

5.9gr

B306

1000gr

مجموع مقادیر

 

 

تاریخ ارسال: 1392/3/26
تعداد بازدید: 11734