رنگ های نیتروسلولوزیک ترکیبی (شماره ای)

این محصول به طور خاص به عنوان لایه ی میانی روی سطح آهن و آسترهای تک جزیی و دوجزیی پلی اوره تان جهت انواع خودرو به عنوان آستر همرنگ در نظر گرفته شده است.

دستورالعمل استفاده

ترکیب100 قسمت رنگ، 50 قسمت هاردنر251 و10 تا 30 قسمت تینر 2181 RSP ، به طوری که غلظت آن در  دین 4 در ˚C20 15 تا 17 ثانیه باشد و بلافاصله پس از ترکیب با ضخامت 20 تا 30 میکرن در هر بار، 2 یا 3بار پاشش گردد و فاصله زمانی بین هر نوبت پاشش، 5 دقیقه است.

هنگام کار از رنگپاش کاسه رو با نازل 2/1 تا 5/1 میلی متر و یا رنگپاش کاسه زیر با نازل 4/1 تا 6/1 میلی متر و فشار بار3 تا 4 بار اتمسفر استفاده کرده و 24 ساعت پس از پاشش جهت عملیات سنباده و پولیش کاری اقدام کنید تا از مطلوب بودن کیفیت به طور قطع اطمینان حاصل شود .

موارد کاربرد

این رنگ ها روی بتونه و آستر قطعات فلزی و پلیمری و بعضاً به طور مستقیم روی ورق های آهنی استفاده می شود.

نوع بسته بندی

این رنگ ها در حال حاضر در بسته بندی های 1 تا 20 لیتری عرضه می شود و امکان عرضه آن در هر مقدار درخواستی نیز مقدور است.


تعداد بازدید: 1360