تینر 10000 : جهت شستشو یا رقیق کردن آستر استفاده می شود.

تینر 15000 : جهت رقیق کردن آستر و رنگ های سلولزی استفاده می شود.

تینر لوسایت : در صورت دسترسی نداشتن به تینر های تخصصی 2181 و 5481 از این محصول جهت رقیق نمودن رنگ های بیس کت ، دوجزیی و کلیرها استفاده می شود.

تینر یا محلول پاک کننده چربی مخصوص شستشوی انواع سطوح


تعداد بازدید: 1612