رنگ های تولیدی این شرکت بیشترین سهم بازار شرکت را به خود اختصاص داده و در قالب 100 مادررنگ، تعداد قابل توجهی رنگ های آماده که تعداد آن ها روز به روز در حال افزایش است، تشکیل شده، رنگ های تولیدی فعلی شرکت در چهار گروه به شرح زیر طبقه بندی شده است:


تعداد بازدید: 1727