تینر 2981: این محصول جهت هم‌سطحی و محونمودن لبه‌ی رنگ جدید با رنگ قبلی است.

 

این محصول جهت همسطحی و محد نمودن لبه ی کلیر و رنگ دوجزیی جدید با سطح رنگ شده ی قبلی (کهنه) و همگن نمودن این دو با هم و در نتیجه مشخص نشدن رنگ شدگی، با بهره گیری از آخرین تکنولوژی در صنعت رنگ تهیه شده است.

 

 


تعداد بازدید: 3358