جستجو

نمایش محصول - رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل رنگ های بیس کت دو پوششه و پرل این رنگ ها به دلیل بازتاب بالای نور دو پوششه نامیده می شوند و کاربرد گوناگونی…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل رنگ های بیس کت دو پوششه و پرل این رنگ ها به دلیل بازتاب بالای نور دو پوششه نامیده می شوند و کاربرد گوناگونی…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای)

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) این رنگ بر پایه رزین پلی استر و از بهترین مواد اولیه و با بهره گیری…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل رنگ های بیس کت دو پوششه و پرل این رنگ ها به دلیل بازتاب بالای نور دو پوششه نامیده می شوند و کاربرد گوناگونی…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای)

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) این رنگ بر پایه رزین پلی استر و از بهترین مواد اولیه و با بهره گیری…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل رنگ های بیس کت دو پوششه و پرل این رنگ ها به دلیل بازتاب بالای نور دو پوششه نامیده می شوند و کاربرد گوناگونی…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای)

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) این رنگ بر پایه رزین پلی استر و از بهترین مواد اولیه و با بهره گیری…

نمایش مقالات - رنگ

مقالات مطالب علمی رنگ و رزين رنگ رنگ از مشخصه های نور است و بدون تابش نور رنگ نیز معنا ندارد. برای اینکه رنگ را تجربه کنید می بایست موارد ذیل را…

نمایش مقالات - رنگ

مقالات مطالب علمی رنگ و رزين رنگ رنگ از مشخصه های نور است و بدون تابش نور رنگ نیز معنا ندارد. برای اینکه رنگ را تجربه کنید می بایست موارد ذیل را…

نمایش محصول - سایر محصولات

محصولات تینرها سایر محصولات تینر 10000 : جهت شستشو یا رقیق کردن آستر استفاده می شود. تینر 15000 : جهت رقیق کردن آستر و رنگ های سلولزی استفاده می شود.…