جستجو

نمایش محصول - رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل رنگ های بیس کت دو پوششه و پرل این رنگ ها به دلیل بازتاب بالای نور دو پوششه نامیده می شوند و کاربرد گوناگونی…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای)

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) این رنگ بر پایه رزین پلی استر و از بهترین مواد اولیه و با بهره گیری…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل رنگ های بیس کت دو پوششه و پرل این رنگ ها به دلیل بازتاب بالای نور دو پوششه نامیده می شوند و کاربرد گوناگونی…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل رنگ های بیس کت دو پوششه و پرل این رنگ ها به دلیل بازتاب بالای نور دو پوششه نامیده می شوند و کاربرد گوناگونی…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای)

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) این رنگ بر پایه رزین پلی استر و از بهترین مواد اولیه و با بهره گیری…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای)

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) رنگ های بیس کت ترکیبی (شماره ای) این رنگ بر پایه رزین پلی استر و از بهترین مواد اولیه و با بهره گیری…

نمایش محصول - رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل

محصولات رنگ ها رنگ های بیس کت دوپوششه و پرل رنگ های بیس کت دو پوششه و پرل این رنگ ها به دلیل بازتاب بالای نور دو پوششه نامیده می شوند و کاربرد گوناگونی…

نمایش محصول - سایر محصولات

محصولات تینرها سایر محصولات تینر 10000 : جهت شستشو یا رقیق کردن آستر استفاده می شود. تینر 15000 : جهت رقیق کردن آستر و رنگ های سلولزی استفاده می شود.…

نمایش محصول - رنگ ها

محصولات رنگ ها رنگ ها رنگ های تولیدی این شرکت بیشترین سهم بازار شرکت را به خود اختصاص داده و در قالب 100 مادررنگ، تعداد قابل توجهی رنگ های آماده…

نمایش محصول - رنگ ها

محصولات رنگ ها رنگ ها رنگ های تولیدی این شرکت بیشترین سهم بازار شرکت را به خود اختصاص داده و در قالب 100 مادررنگ، تعداد قابل توجهی رنگ های آماده…